۳۰ درصد تخفیف اضافه در سبد Chicco Çocuk Koleksiyonu
8 روز 9 ساعت 
Chicco Çocuk Koleksiyonu
۲۰ درصد تخفیف اضافه در سبد Soobe Alışveriş Festivali
2 روز 9 ساعت 
Soobe Alışveriş Festivali
۵۰ درصد تخفیف اضافه در سبد U S Polo Assn Çocuk Koleksiyonu
1 روز 11 ساعت 
U S Polo Assn Çocuk Koleksiyonu